ขอแสดงความยินดีกับ Associate Professor Dr.Rameshprabu Ramaraj ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการระดับรองศาสตราจารย์

วิทยาลัยพลังงานทดแทน ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามมติสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 จำนวนทั้งสิ้น 1 ราย ดังนี้
Associate Professor Dr.Rameshprabu Ramaraj สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน