วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ไปประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนเทพบดินทร์

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยคณะกรรมการประจำหลักสูตร ผศ.ดร สุลักษณา มงคล และผศ.ดร.จฑาภรณ์ ชนะถาวรและทีมนักศึกษา จำนวน 4 ท่าน เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา วิชาพลังงานทดแทน ณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา จังหวัดเชียงใหม่ ผลตอบรับ นักเรียนมีความสนใจวิชานี้เป็นอย่างสูง ซึ่งวิทยาลัยพลังงานทดแทนต้องขอขอบคุณ โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยา ไว้ ณ โอกาสนี้