อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ประจำปี 2563

รศ.ดร. นัฐพร ไชยญาติ

ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563


       วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563 ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 โดยให้ประกาศเกียรติคุณยกย่องผู้ที่ได้รับการคัดเลือกฯ พร้อมโล่และเข็มเพชรแม่โจ้ เป็นลำดับต่อไป

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณาจารย์ บุคลากร และผู้บริหารส่วนงาน ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และสร้างชื่อเสียงให้กับวิทยาลัยฯ มา ณ โอกาส นี้

>>>ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่ออาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563