โครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมพลังงานเพื่อขอรับใบอนุญาต

วิทยากรอบรม โดย ดร.ธเนศ วีระศิรินายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่