โครงการสนับสนุนการเพิ่มสมรรถนะด้านวิชาการและวิชาชีพสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2567 วิทยาลัยพลังงานทดแทนนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน พร้อมคณะผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน  เข้าศึกษาดูงาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เรื่อง Digital Transformation as a Diver of Innovation : Navigating Organizational Change towards Visionary Success โดย ผศ.ดร. วีระยุทธ พิมพาภรณ์ และสำนักงานอัจฉริยะ โดย คุณวิลาวรรณ ชูแก้ว หัวหน้าสำนักงานเลขานุการ
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 (เช้า) วิทยาลัยพลังงานทดแทนนำโดย ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานพลังงานทดแทน พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน ณ Wangchan Vally : Smart city for Innovation Development,Rayong.
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 (บ่าย) วิทยาลัยพลังงานทดแทนนำโดย ผศ.ดร.นิกราน หอมดวง คณบดีวิทยาลัยพลังงานพลังงานทดแทน พร้อมด้วย ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน ณ GPSC Smart energy center solar viewing platform ศูนย์นวัตกรรมพลังงานอัจฉริยะ