กิจกรรมบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซีเอ็นเนอร์จี โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด

วันที่ 5 เมษายน 2567  วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้กิจกรรมบันทึกความเข้าใจทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กับ บริษัท ซีเอ็นเนอร์จี โซลูชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยการบริการวิชาการการแลกเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากรที่เป็นประโยชน์ร่วมกันได้ในการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและวิศวกรรมให้เพิ่มขึ้นเพื่อประเทศชาติต่อไป  ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 วิทยาลัยพลังงานทดแทน  มหาวิทยาลัยแม่โจ้