วิทยาลัยพลังงานทดแทน ขอแสดงความยินดีอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 รศ.ดร.นัฐพร ไชยญาติ
สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565
ตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เรื่อง รายชื่ออาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565 ลงวันที่ 7 เมษายน 2566 ดังนี้
1. อาจารย์ดีเด่นด้านการเรียนการสอน ได้แก่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ศักดิ์ ภักดี
สังกัดคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
2. อาจารย์ดีเด่นด้านการวิจัยและนวัตกรรม ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.วีรนันท์ ไชยมณี
สังกัดมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
3. อาจารย์ดีเด่นด้านบริการวิชาการ ได้แก่
รองศาสตราจารย์ ดร.นัฐพร ไชยญาติ
สังกัดวิทยาลัยพลังงานทดแทน
แหล่งข้อมูล :
https://facsenate-general.mju.ac.th/wtms_newsDetail.aspx?nID=27236&lang=th-TH&fbclid=IwAR1JnQEOVGQdxMULuMJjeczm6i7SMoNkGIuUDbjtL4J94l7BTT-Zo9Ikq58