อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี
วันที่ 2 พฤษภาคม 2567 รองศาสตราจารย์เสมอขวัญ ตันติกุล พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุระพล ริยะนา และอาจารย์ทัศนีย์ ชัยยา อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิศวกรรมบัณฑิต สาขาวิชาฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ คูโบต้าฟาร์ม จังหวัดชลบุรี
ได้มีการเยี่ยมชมเครื่องจักรกลการเกษตรและนวัตกรรมเกษตรหลัก ๆ รวม 7 สถานี ซึ่งตั้งบนพื้นที่มากกว่า 220 ไร่ของคูโบต้าฟาร์ม ซึ่งได้แก่
1.1) สถานีเกษตรแม่นยำข้าวและพืชหลังนา ได้นำเสนอรูปแบบการทำเกษตรแม่นยำด้วยโซลูชั่นปลอดนาหว่าน (Zero Broadcast) การทำนาแบบเปียกสลับแห้งโดยใช้ระบบสูบน้ำอัตโนมัติ เครื่องโรยกล้ากึ่งอัตโนมัติ การใช้โดรนบำรุงรักษาแปลงนา การใช้แอปพลิเคชันปฏิทินการเพาะปลูกข้าวและการจัดการเครื่องจักรด้วยนวัตกรรมอัจฉริยะ (KIS)
1.2) สถานีเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มาเป็นแนวทางในการจัดการพื้นที่เพาะปลูก 10-15 ไร่ ตลอดจนโรงเลี้ยงไก่อิสระที่มุ่งเน้นผลผลิตมีคุณภาพโดยการเลี้ยงแบบ Free cage และการใช้เครื่องเก็บไข่อัตโนมัติ
1.3) สถานียางพาราและปาล์มน้ำมัน ได้นำเสนอวิธีการปลูกพืชแซมระหว่างแถวปลูก เพื่อเพิ่มรายได้ ลดต้นทุนด้วยการใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรการเกษตรคูโบต้าอย่างมีประสิทธิภาพ
1.4) สถานีระบบโครงสร้างพื้นฐาน ได้นำเสนอรูปแบบการใช้งานรถขุดคูโบต้าที่ตอบสนองความต้องการสำหรับภาคการเกษตรและการก่อสร้างอย่างมืออาชีพ
1.5) สถานีเกษตรสมัยใหม่พืชไร่ ได้แสดงรูปแบบการเพาะปลูกอ้อย มันสำปะหลังและข้าวโพด ด้วยโซลูชั่นเกษตรปลอดการเผา (Zero Burn) ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต เพิ่มรายได้ ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร
1.6) สถานีนวัตกรรมพืชสวน ได้นำเสนอรูปแบบการเพาะปลูกพืชสวน และสวนผักเศรษฐกิจด้วยการใช้นวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรจากประเทศญี่ปุ่น ตลอดจนการเพาะปลูกพืชแนวตั้ง (Vertical Planting) ในระบบปิดด้วยโรงเรือน Greenhouse และได้สาธิตการใช้เครื่อง
1.7) พื้นที่สร้างประสบการณ์นวัตกรรมการเกษตร โดยเป็นพื้นที่สร้างประสบการณ์กับเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตรคูโบต้าที่เหมาะสมกับการเพาะปลูกของเกษตรกร เช่น การนำเสนอรถไถไร้คนขับ