ขอแสดงความยินดี ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี และคณะ ได้รับรางวัลบทความดีเด่น ในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

ได้รับรางวัลบทความดีเด่น เรื่อง “การออกแบบและพัฒนาระบบตรวจวัดและระบบควบคุมคุณภาพน้ำและสิ่งแวดล้อมสำรหับบ่อเลี้ยงปลาระบบไบโอฟลอคผ่านระบบ IOT Cloud Sever

ในการประชุมวิชาการ เรื่อง การถ่ายเทพลังงานความร้อนและมวลในอุปกรณ์ด้านความร้อนและกระบวนการ (ครั้งที่ 21) ระหว่างวันที่ 10-11 มีนาคม 2565 ณ โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่