กิจกรรมค่ายอาสา พลังงานทดแทน ร่วมกับ มูลนิธิสันต์ขันแก้ว และสมาคม YMCA บ้านปรอโพ อมก๋อย

เมื่อวันที่ 6 – 8 กุมภาพันธ์ 2566 คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิกราน  หอมดวง) ร่วมกับ มูลนิธิสันต์ขันแก้ว และสมาคม YMCA  พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งรักษ์  อรรถเวชกุล และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติกร  สาสุจิตต์ ได้มีกิจกรรม 2 กิจกรรม ประกอบไปด้วย กิจกรรรมที่ 1 กิจกรรมการบริการวิชาการด้านเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับครัวเรือน โดยทำการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างในครัวเรือน ที่ได้รับการสนับสนุนจาก มูลนิธิสันต์ขันแก้ว และสมาคม YMCA เชียงใหม่ จำนวน 47 ชุด สำหรับการให้แสงสว่างกับชุมชนจำนวน 47 หลังคาเรือน กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมการฝึกทักษะนอกห้องเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน (สาขาวิชาพลังงานทดแทน และสาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง)) ภายใต้ สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยพลังงานทดแทน รวมอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จำนวน 25 คน ได้มีกิจกรรมร่วมกับชุมชนในการติดตั้งระบบแสงสว่างถนนโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ชุด พร้อมทั้งได้ดำเนินการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงอาทิตย์ จำนวน 47 หลังคาเรือนร่วมกับมูลนิธิสันต์ขันแก้ว และ สมาคม YMCA เชียงใหม่ อีกทั้งได้จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขให้กับชุมชน และน้อง ๆ บนพื้นที่สูง รวมไปถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานแสงอาทิตย์และระบบโซลาร์เซลล์ภายในชุมชน บ้านปรอโพ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับการใช้งานและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าส่องสว่างพลังงานแสงอาทิตย์