Associate Professor Dr.Rameshprabu Ramaraj ได้เข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC 2023 ร่วมกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับเชิญให้ร่วมเป็น ผู้ร่วมอภิปรายในงานประชุมเชิงปฏิบัติการ APEC ในหัวข้อเรื่อง การสร้างความตระหนักของสังคมพื้นที่ต่อพลังงานทดแทน และการเพิ่มการผนวกความยั่งยืนสำหรับการประยุกต์ใช้พลังงานสีเขียวในภูมิภาค APEC (2023 APEC Workshop of Empowering Indigenous Social Awareness on Renewable Energy and Increasing Inclusion Sustainability for Green Energy Applications in APEC Regions) ระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2566 โดยได้ร่วมอภิปรายในประเด็น Sustainable Development Goals: Sustainable Management for Green Energy and Smart Farming Practice ทั้งนี้ ได้มี นักวิชาการกว่า 40 คนจากต่างประเทศเช่น เอกวาดอร์ ฟิลิปปินส์ อิตาลี ชิลี เม็กซิโก อินโดนีเซีย เวียดนาม ไทย และไต้หวัน เข้าร่วม ในส่วนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ยังมี Associate Professor Dr.Rameshprabu Ramaraj ผู้ช่วยคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลี อันพาพรม รองผู้อำนวยการสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ และอาจารย์ ดร.วินิตรา ลีละพัฒนา รองคณ       บดีวิทยาลัยนานาชาติ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนในการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติในครั้งนี้ด้วย