ประชาสัมพันธ์หลักสูตร วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

รองศาสตราจารย์ เสมอขวัญ ตันติกุล  อาจารย์ ดร.ภคมน ปินตานา  และ นายฉันทวิช  เจริญสุข  ได้เข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตรให้กับวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มข้อมูลในการสื่อสารหลักสูตรโดยเผยแพร่และนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ รวมถึงภาพลักษณ์ของวิทยาลัยพลังงานทดแทนให้กลุ่มเป้าหมาย หรือผู้ที่สนใจได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึง และถูกต้อง อันเป็นประโยชน์  เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567