ขอเชิญชวนเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรพลังงานสมัยใหม่

ขอเชิญชวนเสนอผลงานเข้าร่วมการประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรพลังงานสมัยใหม่

ตามที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับอนุมัติกรอบงบประมาณโครงการยกระดับวิสาหกิจชุมชนและผู้ประกอบการใหม่ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเกษตรสมัยใหม่ (SMATI) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามตัวชี้วัดและเป็นการขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม (Technology Development and Innovation) วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้กำหนดจัด “การประกวดนวัตกรรมและเทคโนโลยีเกษตรพลังงานสมัยใหม่” สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ทั้งนี้หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวข้างต้นขอความกรุณาส่งแบบเสนอผลงานแนวคิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีกลับมายัง E-mail: Jiraporn.kaewdiew@gmail.com ภายในวันที่  15 กุมภาพันธ์ 2566 เพื่อให้คณะกรรมการได้พิจารณาและคัดเลือกผลงานที่มีความเหมาะสมเป็นลำดับต่อไป

ดาวน์โหลดเอกสาร ใบสมัครได้ที่นี้…..คลิ๊ก…..