วิทยาลัยพลังงานฯ เข้าร่วมกิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566  วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เข้าร่วมงานแนะแนวการศกึษาต่อระดับอุดมศึกษาและเส้นทางสู่อาชีพ ประจำปีการศกึษา 2566 ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ เชียงใหม่ โดยมี ผศ.ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน และ ดร.สุระพล ริยะนา อาจารย์ประจำหลักสูตรวิศกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรม เข้าร่วมประชาสัมพันธ์หลักสูตร โดยมีนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมจำนวน 108 คน