กิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน)

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2567  วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้จัดกิจกรรมทบทวนแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2567 (รอบ 6 เดือน) มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนผลการดำเนินงานที่สอดคล้องกับระยะเวลาที่คงเหลือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารจัดการ  ประกอบด้วยผู้บริหาร  อาจารย์ และบุคลากรสายสนับสุนน ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้