“ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ” ม.แม่โจ้ ผ่านคัดเลือกเป็นตัวแทนภูมิภาคเตรียมเข้าแข่ง “เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9” ระดับประเทศ

ผลงานระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ ทีม Innovation team จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผ่านการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับภูมิภาค โครงการ“เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ ครั้งที่ 9” ระดับภูมิภาค (ภาคเหนือ) เข้าแข่งขันต่อในระดับประเทศ 9th Research to Market : R2M Thailand ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เดือนกุมภาพันธ์ 2565

“ระบบอบแห้งแบบผสมผสานอัจฉริยะ” เป็นระบบอบแห้งที่มีจุดเด่นในการช่วยคงสภาพสีสัน คุณค่าทางอาหาร และสรรพคุณทางยาของพืชสมุนไพรได้มากกว่าระบบอบแห้งแบบลมร้อนธรรมดา นอกจากนี้ระบบยังสามารถช่วยประหยัดการใช้พลังงานได้ 30% และทำงานได้เร็วกว่าระบบอบแห้งแบบลมร้อนธรรมดา 40% ส่งผลทำให้ต้นทุนในการผลิตผลิตภัณฑ์ลดลง

สมาชิกทีมประกอบไปด้วย
1. นางสาวภาสวรรณ บุญศรี วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
2. นายพิบูลย์ สีคำ วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
3. นายณัฐวรรธน์ ตันหน้อย วิทยาลัยพลังงานทดแทน สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน
4. นางสาวจุฑาทิพย์ ชวนชัยภูมิ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด
5. นายเกียรติก้อง กองเงิน คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

อาจารย์ที่ปรึกษา
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญ คงกระพันธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูษณิศา เตชเถกิง อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ
3) อาจารย์ ดร.พนมพร เฉลิมวรรณ์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ

โดยความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการระหว่างฝ่ายบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยีและพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรม อุทยานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเกษตรและอาหาร และฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

แหล่งข้อมูล เพิ่มเติม : https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=4385&lang=th