ขอแสดงความยินดีกับรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผศ.ดร.จุฑาภรณ์ ชนะถาวร อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมงานมอบรางวัลผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนในมหาวิทยาลัย (Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมและกรรมการประเมินโครงการ ฯ ได้พิจารณาประเมินผลการดำเนินโครงการ Green Youth ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับทอง ปัจจุบันมีเครือข่ายชมรมอนุรักษ์ฯ ในระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศที่ร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม จำนวน 72 มหาวิทยาลัย และในปี 65 ได้มีการประเมินโครงการ Green Youth ที่มีผลงานชัดเจนเป็นรูปธรรม จำนวนทั้งสิ้น 57 มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ระดับทอง 10 มหาวิทยาลัย ระดับเงิน 22 มหาวิทยาลัย และระดับทองแดง 18 มหาวิทยาลัย และมหาลัยที่ร่วมเป็นเครือข่ายโครงการ Green Youth 7 มหาวิทยาลัย โดยมี นายวรพล จันทร์งาม รองอธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เป็นประธานมอบรางวัลเชิดชูเกียรติผลการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมของเยาวชนภายในมหาวิทยาลัย(Green Youth) ระดับประเทศ ประจำปี 2565 ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ