กิจกรรม ออกค่าย จิตอาสา ร่วมกับ สมาคม วายเอ็มซี เอ ณ ชุมชนบ้างปางไม้ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย

วิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยหลักสูตรวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) และวิศวกรรมฟาร์มอัจฉริยะและนวัตกรรมเกษตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม ออกค่าย จิตอาสา ร่วมกับ สมาคม วายเอ็มซี เอ ในวันที่ 24-26 มีนาคม 2566 ณ ชุมชนบ้างปางไม้ ตำบลป่าแดด อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ เรื่องผลกระทบจากการใช้พลังงานต่อภาวะโลกร้อนและมลพภาวะที่ส่งผลต่อการประกอบอาชีพโดยเฉพาะภาคการเกษตรและโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดจากมลพิษทางอากาศ และสนับสนุนให้ประชาชนใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ได้แสดงบทบาทของตนในทิศทางที่เหมาะสม