ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร ประจำปี 2565 จากแหล่งทุน สวก.

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน ได้รับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา ด้านการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร จากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ 2565

——————————————————————————————————————–

นักศึกษาที่ได้รับทุนวิจัยบัณฑิตศึกษา จำนวน 2 ท่าน

  1. นางสาวธัญญารัตน์ จันทร์โชค  ได้ทุนวิจัย เรื่อง “การศึกษาความเป็นไปได้ของระบบทำความเย็นแบบระเหยร่วมกับระบบทำน้ำเย็นในโรงเรือนปลุกสตรอว์เบอร์รี่”

2. นายธีรพันธ์ุ แสงสุวรรณ์ ได้ทุนวิจัย เรื่อง “การจัดการพลังงานในการเลี้ยงปลานิลภายใต้ระบบไบโอฟลอคด้วยเครื่องเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับระบบกักเก็บอากาศอัด”

โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุลักษณา มงคล และ ผศ.ดร.สราวุธ พลวงษ์ศรี

แหล่งข้อมูลประกาศ : https://www.arda.or.th/datas/file/ResearchScholarships2565.pdf