พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์
โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมของวิทยาลัยพลังงาน ดังนี้ 1. ผศ.ดร.ยิ่งรักษ์ อรรถเวชกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 2. ผศ.ดร.กิตติกร สาสุจิตต์ ผู้ช่วยคณบดี  3. อ.ดร.ภคมน ปินตานา  เลขานุการหลักสูตรฯ ต่อเนื่อง 4. นายชลัมพล ธารารักษ์ พร้อมกับการเข้าประชาสัมพันธ์หลักสูตร ให้กับ นศ. สายช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

 

แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : https://www.utt.ac.th/index.php?p=Act20