ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปริญ คงกระพันธ์ พร้อมด้วยทีม จักรกลอัจฉริยะ ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการ R2M และเป็นตัวแทน ม.แม่โจ้ ประกวดในระดับภาคต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับ

               ผศ.ดร.ปริญ คงกระพันธ์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยพลังงานทดแทน อาจารย์ที่ปรึกษาและนักวิจัย พร้อมด้วยนักศึกษาในระดับปริญญาโท ห้องปฏิบัติการ iFEAT ภายใต้ ทีม จักรกลอัจฉริยะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวด โครงการการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการนักศึกษาเส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market :R2M) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 โดยโ ครงการนี้ เปิดโอกาสให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรี-เอก เป็นผู้นำการขับเคลื่อนนวัตกรรมและมีอาจารย์ นักวิจัยเป็นที่ปรึกษา โดยการเข้าร่วมเรียนรู้การเตรียมความพร้อมทักษะการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนวัตกรรม และแนวทางการนำงานวิจัยและนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจและเชิงพาณิชย์ ต่อยอดให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม

ทั้งนี้ได้ถูกคัดเลือกเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยแม่โจ้…ประกวดในระดับภาค ต่อไป…..