มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ชุดครุภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด  ราคากลางงบประมาณจัดซื้อ 1,053,236.67 บาท (หนึ่งล้านห้าหมื่นสามพันสองร้อยสามสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์)  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง

  1. เอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ทดสอบประสิทธิภาพหม้อไอน้ำ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ประกาศ ณ วันที่ 28-11-2565