ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นัฐพร ไชยญาติ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นการประกวด รางวัล Thailand Energy Awards 2021

ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นัฐพร ไชยญาติ ที่ได้รับรางวัลดีเด่นการประกวด รางวัล Thailand Energy Awards 2021 จาก กรมพัฒนาพลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน

  1. รางวัลดีเด่น – ด้านพลังงานทดแทน  ผลงาน : โครงการผลิตไฟฟ้าร่วมกับการทำความเย็นและความร้อนแบบขั้นบันไดจากพลังงานความร้อนใต้พิภพ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
  2.  รางวัลดีเด่น – ด้านพลังงานสร้างสรรค์ ผลงาน : ระบบผลิตไฟฟ้าวัฏจักรแรงคินสารอินทรีย์จากความร้อนทิ้งกลับคืนกรณีศึกษาจากเตาเผาขยะติดเชื้อทางการแพทย์ (ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนและเกษตรอัจฉริยะที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้)