วิทยาลัยพลังงานทดแทน ม.แม่โจ้ จัดประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14

ม.แม่โจ้ จัดประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 เปิดเวทีแสดงผลงานด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยให้สังคมได้เรียนรู้

วันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 (The 14th Thailand Renewable Energy for Community Conference) ซึ่งวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นเพื่อเปิดเวทีแสดงผลงานด้านพลังงานทดแทนในประเทศไทยให้สังคมได้เรียนรู้ร่วมกัน ในรูปแบบ Online และ Onsite ระหว่างวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2564 โดยมี ดร.อำพล อาภาธนากร นายกสมาคมพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย กล่าวรายงาน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับ

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ บรรยายพิเศษ เรื่อง “การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้สู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งความยั่งยืนเพื่อชุมชน”
นอกจากนั้นมีการจัดบรรยายพิเศษ การเสวนาพิเศษ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่ การบรรยายพิเศษ “นโยบายพลังงานชุมชน” , “Energy Disruption and Thailand Energy Community in The Future”, “โรงเรือนอัจฉริยะกับสมุนไพรทางเลือกสำหรับพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากชุมชน” , “บทบาทหน้าที่ ของสมาคมฯ ต่อการขับเคลื่อนด้านพลังงานชุมชน” และการเสวนาพิเศษ “วิกฤติการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกต่อวิถีชีวิตของสังคมเกษตรกรไทย”

ในส่วนของการนำเสนอบทความทางวิชาการ มีผู้ส่งบทความเข้าร่วมทั้งสิ้น 89 บทความ จาก29 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ โดยการแยกนำเสนอผลงานวิชาการเป็น 6 กลุ่ม คือ กลุ่มนวัตกรรมด้านพลังงาน กลุ่มพลังและการบริหารจัดการเพื่อการเกษตร กลุ่มสิ่งแวดล้อมชุมชน กลุ่มเชื้อเพลิงและความร้อนชุมชน กลุ่มไฟฟ้าชุมชน และกลุ่มการบริหารจัดการพลังงานชุมชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมี นักวิชการ นักวิจัย นักศึกษา และผู้สนใจจากหน่วยงานต่างๆจากทั่วประเทศเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งระบบ Online และ Onsite ประมาณ 200 คน

การจัดประชุมสัมมนาวิชาการรูปแบบพลังงานทดแทนสู่ชุมชนแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ในครั้งนี้ จึงเป็นการร่วมขับเคลื่อนและสนับสนุนงานวิชาการพลังงานทดแทนให้เกิดประโยชน์กับภาคชุมชนและประชาชน อีกทั้งยังสอดคล้องกับ มิติที่ 2 การขับเคลื่อนผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลัก (MOC) ด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เปิดโอกาสให้เครือข่ายพลังงานทดแทนในประเทศไทย นำผลงานทางวิชาการ องค์ความรู้ใหม่ด้านพลังงาน มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอด และเผยแพร่ให้สังคมได้เรียนรู้ร่วมกัน การสร้างเครือข่ายระหว่างกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนางานเชิงบูรณาการและความร่วมมือทางด้านวิชาการในอนาคต

นอกจากนี้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมยังเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการ ขั้นตอนการจัดกิจกรรมทั้งระบบ เรียนรู้การเป็นเจ้าบ้านที่ดี อันจะเป็นช่องทางการพัฒนานักศึกษาให้พร้อมก้าวไปสู่โลกของการทำงานอย่างมีศักยภาพอีกด้วย

อย่างไรก็ตามคณะทำงานฯ ได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด แหล่งข้อมูลเพิ่มเติม : https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=4346&lang=