ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2564

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2564 ผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้ Ms-team โดยได้ต้อนรับนักศึกษาใหม่ ทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษรุ่นพี่ เพื่อเสนอแนวทางการเรียนในแต่ละหลักสูตร