ขอแสดงความยินดี นายฉัตรชัย ราชกาวี ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับที่ 1 สหกิจศึกษา

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ นายฉัตรชัย ราชกาวี รหัสนักศึกษา 6115124011 นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง)  ได้รับรางวัลจากผลงานสหกิจศึกษา ประจำปี 2563 ดังมีรายละเอียดดังนี้

 

รางวัลชนะเลิศ : ระดับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

โครงงาน/ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2563

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 : ระดับภาคเหนือตอนบ

การประกวดผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานดีเด่นระดับเครือข่าย ประจำปี พ.ศ.2564  ประเภทนักศึกษาสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานที่มีโครงงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น