หลักสูตร วิศวกรรมพลังงานทดแทน เข้ารับการประเมินคุณภาพภายใน ปี 2563

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2564 วิทยาลัยพลังงานทดแทน หลักสูตร วิศวกรรมพลังงานทดแทน ระดับปริญญาโท เข้ารับการประเมินประกันคุณภาพภายใน (AUN-QA) ประจำปี 2563 โดยมีผู้บริหารส่วนงาน คณาจารย์ และ เจ้าหน้าที่ ทุกคนเข้าร่วมรับฟัง และให้ข้อมูลกับคณะกรรมการ ทั้งนี้ต้องขอขอบคุณคณะกรรมการฯ ภายใน ทั้ง 3 ท่าน ประกอบไปด้วย

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สนิท สิทธิ    ประธานกรรมการ

2. อาจารย ดร.อานนท์ ปะเสระกัง         กรรมการ

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พันธ์ศักดิ์ ภักดี  กรรมการ

4. นางสาวศิรินยา อ้นแก้ว                     เลขานุการ

    ————– ทั้งนี้ผลการประเมินคะแนนประกันคุณภาพภายใน อยู่ในระดับ 3 ————————