ภาพกิจกรรมการจัดอบรมและสาธิตเทคโนโลยี “โครงการการอบแห้งเครื่องต้มยำโดยใช้เครื่องอบแห้งไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัวสำหรับวิสาหกิจชุมชน”

เมื่อวันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 ที่ผ่านมาวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดการฝึกอบรม และสาธิตเทคโนโลยีภายใต้ “โครงการการอบแห้งเครื่องต้มยำโดยใช้เครื่องอบแห้งไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัวสำหรับวิสาหกิจชุมชน” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี เป็นหัวหน้าโครงการ ในการฝึกอบรมครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการอบแห้งเครื่องต้มยำด้วยเทคนิคการให้ความร้อน โดยใช้เครื่องอบไมโครเวฟแบบถังหมุนที่มีการดัดแปลงเพื่อให้สามารถใช้อุณหภูมิต่ำได้ระหว่างกระบวนการอบแห้งด้วยการติดตั้งแมกนีตรอนหลายตัว เพื่อลดต้นทุนด้านพลังงานของการอบแห้ง ปรับปรุงกระบวนการแปรรูปผลิตภัณฑ์เครื่องต้มยำ และช่วยรักษาคุณค่าทางโภชนาการอาหาร โดยการบรรยายแบ่งเป็น 2 ช่วง ช่วงแรกเป็นการอบรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยผู้ชำนาญด้านเทคโนโลยีพลังงานชุมชน และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีอบแห้ง ในช่วงที่ 2 เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสำหรับการอบแห้งสมุนไพรเครื่องแกง และเยี่ยมชมเทคโนโลยีเครื่องอบแห้งไมโครเวฟแบบถังหมุนชนิดแมกนีตรอนหลายตัว ซึ่งการฝึกอบรม และสาธิตเทคโนโลยีดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และประชนทั่วไปเป็นอย่างมาก