โครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมพลังงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

กำหนดการอบรม 1 วัน

วันที่ จันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562

08.00น.-08.45 น. นักเรียนและบุคลากรลงทะเบียน
08.45 น.-08.50 น. รักษาการ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ และคณบดีวิทยาลัยวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎีกล่าวรายงาน

08.50 น.-09.00 น. ประธานกล่าวเปิดการอบรม ดร.วีรพล ทองมา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.00 น.-10.30 น. วิทยากรอบรม ดร.ธเนศ วีระศิรินายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง พรบ. วิศวกร กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

10.30 น.-10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 น.-12.00 น. มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
12:00 น. -13:00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.-15.00 น. แนะนำแนวทางเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านการจัดการพลังงาน)

-หลักเกณฑ์ การยื่นเอกสาร

-หลักเกณฑ์ การพิจารณาผลงาน

-การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

15.00 น.-15.20 น. พักรับประทานอาหารว่าง
15.20 น.-16.30 น. ถาม-ตอบ ประเด็นข้อสงสัยจากนักศึกษาและบุคลากร
16.30 น. ปิดการฝึกอบรม

 


ดาว์นโหลดเอกสารการอบรม