ทีมวิจัยฯ โครงการหมอกควันฯ สร้างผลิตภัณฑ์รักษ์โลก ลดหมอกควันภาคเหนือ

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และทีมวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ดำเนินการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าอย่างครบวงจรและยั่งยืน (แม่โจ้-โมเดล ลดหมอกควันไฟป่า) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธเนศ ไชยชนะ รองคณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทนฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษาร่วมแถลงข่าว พร้อมแสดงนิทรรศการ ผลงานวิจัย นวัตกรรม ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการร่วมกันจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่า ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ อย่างเป็นระบบ ครบวงจร และยั่งยืน

แหล่งวีดีโอ : เนชั่นทันข่าวเที่ยง 31 ม ค 64