มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ที่จะประกวดราคาด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566


ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง
  1. เอกสารประกาศเชิญชวนประกวดราคา
  2. เอกสารประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์สำหรับการผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ประกาศ ณ วันที่ 12-7-2566

ดาวน์โหลดเอกสาร ประกอบการเสนอจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มเติม ณ วันที่ 21 ก.ค. 2566)

  1. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกาศอิเล็กทรอนิกส์ ลงณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
  2. ประกาศวิทยาลัยพลังงานทดแทน เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การผลิตและทดสอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์ตามมาตรฐานแบบครบวงจร ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 

ประกาศ ณ วันที่ 21-7-2566