มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความประสงค์ที่จะประกาศผู้ชนะรายการครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้


ดาวน์โหลดเอกสาร:

ลำดับ ชื่อครุภัณฑ์ ผู้ชนะการประกวดราคา  ณ วันที่
1 ชุดครุภัณฑ์ปฏิบัติการสมรรถนะตัวเก็บรังสีอาทิตย์และระบบทำน้ำร้อนพลังงานแสงอาทิตย์ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 26/12/2565