ประกาศ การจัดประกวดราคา และ เชิญชวนการประกวดราคาของครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประกาศรับผู้ที่ต้องการประกวดราคาครุภัณฑ์ ในรายการดังต่อไปนี้

 • การประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดังเอกสารนี้
 • เชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารนี้
 • เชิญชวนการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศ สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมอนุรักษ์ พลังงาน (ต่อเนื่อง) ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดังเอกสารนี้
 • ตัวอย่างเอกสารการประกวดดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานในระบบอากาศ สําหรับหลักสูตรวิศวกรรมอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดังเอกสารนี้
 • เชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้าด้วย วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังเอกสารนี้
 • ตัวอย่างเอกสารการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า  ดังเอกสารนี้
 • เชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานในระบบ Smart Grid ตําบลหนองหาร อําเภอ สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังเอกสารนี้
 • ตัวอย่างเอกสารการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังงานในระบบ Smart Grid  ดังเอกสารนี้
 • เชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจําห้องศูนย์การเรียนรู้บ้านอนุรักษ์พลังงาน,เผยแพร่ผลงาน อาคารหอพัก ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังเอกสารนี้
 • ตัวอย่างเอกสารการซื้อครุภัณฑ์ประจําห้องศูนย์การเรียนรู้บ้านอนุรักษ์พลังงาน,เผยแพร่ผลงาน อาคารหอพัก ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังเอกสารนี้
 • เชิญชวนประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดไฟถนนระบบผสมพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังเอกสารนี้
 • ตัวอย่างเอกสารการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ชุดไฟถนนระบบผสมพลังงานลมและแสงอาทิตย์ ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังเอกสารนี้
 • ตัวอย่างเอกสารการซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ดังเอกสารนี้
 • เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการด้านวิศวกรรมพลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารนี้
 • ตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังเอกสารนี้
 • รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ อ่านได้ที่นี่
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ดังเอกสารนี้
 • ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการอนุรักษ์พลังานความร้อนในโรงงานอุตสาหกรรม ตําบลหนองหาร อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังเอกสารนี้