ขอแสดงความยินดี รศ.ดร.ชวโรจน์ ใจสิน ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งวิชาการระดับ “รองศาสตราจารย์”

วิทยาลัยพลังงานทดแทน ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.ชวโรจน์ ใจสิน ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ระดับ “รองศาสตราจารย์” สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน ตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564