อ.ดร.ภคมน ปินตานา และคณะได้รับรางวัล การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Research expo2021)

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอแสดงความยินดีกับ อ.ดร.ภคมน ปินตานา และคณะ ที่ได้รับรางวัลการประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี 2564 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ (Research expo2021) จัดโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ในวันที่ 23-26 พฤศจิกายน 2564  ด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม และ BCG Economy Model (ระดับปริญญาตรี) ผลงานเรื่อง “เครื่องอบแห้งเส้นก๋วยเตี๋ยวจากพลังงานความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์พลอยได้”