วิทยาลัยพลังงานทดแทนจัดกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบวงบ่อโดยใช้ใบไม้แห้ง

วิทยาลัยพลังงานทดแทนได้ร่วมลดปัญหาหมอกควันโดยการจัดกิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักแบบวงบ่อโดยใช้ใบไม้แห้งโดยรอบวิทยาลัย (บ่อปุ๋ยหมักข้างถนนลดหมอกควัน)  ณ วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.แสนวสันต์ ยอดคำ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่บรรยายแลดะอบรมปฎิบัติการทำปุ๋ยหมักแบบวงบ่อ