ประกาศราคาที่พัก

ดังที่ประกาศของวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประกาศราคาที่พัก (โรงแรม) ภายในวิทยาลัยพลังงานทดแทน โดยมีค่าใช้จ่ายในการเช่าดังต่อไปนี้

  • อัตราเช่าห้อง (ไม่รวมอาหารเช้า)
  1. ค่าห้องพักแบบมาตรฐาน ราคา 400 บาท/คืน
  2. บริการเตียงเสริม                100 บาท/คืน
  • อัตราค่าอาหาร อาหารว่าง และเครื่องดื่ม (กรณีมีการเช่าประชุมหรือสถานที่ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน)
  1. ค่าอาหารเช้า               ตั้งแต่ 100 บาท/คน/มื้อ ขึ้นไป
  2. ค่าอาหารกลางวัน          ตั้งแต่ 100 บาท/คน/มื้อ ขึ้นไป
  3. ค่าอาหารเย็น               ตั้งแต่ 100 บาท/คน/มื้อ ขึ้นไป
  4. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ตั้งแต่ 30 บาท/คน/มื้อ ขึ้นไป

รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถอ่านได้ ที่นี่ และ ที่นี่