—————————————————————————————————————————

ประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้

เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงเรือนศูนย์ฝึกอบรมและเผยแพร่เทคโนโลยีพลังงานทดแทนร่วมกับเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โหลดไฟล์ : ประกาศยกเลิกประกวดการจัดซื้อจัดจ้าง_โรงเรือน