รายชื่อผู้บริหาร

คณบดีวิทยาลัยพลังงานทดแทน
Tel. 0815315376 , E-mail natthawu@mju.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
Tel. , E-mail yingrak@mju.ac.th
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนานักศึกษา
Tel. 0815406768 , E-mail tanate_c@mju.ac.th

รายชื่ออาจารย์

บุคลากรวิทยาลัยพลังงานทดแทน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิชาการ
Tel. 0815406768 , E-mail tanate_c@mju.ac.th

รายชื่อพนักงานสายสนับสนุน

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
Tel. 5590 , E-mail jeeraporn@mju.ac.th
เจ้าหน้าที่การเงิน
Tel. 053875595 , E-mail unchalee_s@mju.ac.th
นักวิชาการเกษตร
Tel. 089-561-8671 , E-mail Nakrob@mju.ac.th
นักวิชาการเงินและบัญชี
Tel. , E-mail sopa_h@mju.ac.th
นักวิชาการพัสดุ
Tel. , E-mail suchada_K@mju.ac.th
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
Tel. 053875595 , E-mail pensiri@mju.ac.th
นักวิทยาศาสตร์ปฎิบัติการ
Tel. 0918536553 , E-mail chalumpol_th@mju.ac.th