หลักสูตร ปริญญาโท หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงานทดแทน

ปรับปรุงข้อมูล : 2/5/2562 10:43:56     ที่มา : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 683

กลุ่มข่าวสาร :

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน หลักสูตร 2 ปี 

รายละเอียดสามารถสอบถามได้ที่ ผศ.ดร. ธเนศ ไชยชนะ เบอร์โทรศัพท์ 081-540-6768

มคอ.2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน

ข่าวล่าสุด