ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมานพ.ศ.2563

ปรับปรุงข้อมูล : 16/1/2563 21:02:39     ที่มา : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 50

กลุ่มข่าวสาร :

     ตามพระราชบัญญัติการัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วย
งานของรัฐเท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสาร ที่ได้แนบมา 2 ฉบับ ดังนี้

เอกสาร 1


เอกสาร 2

*คลิกที่ลิงค์เพื่อแสดงรายละเอียดเอกสาร

ข่าวล่าสุด