โครงการอบรมเพิ่มสมรรถนะทางวิชาชีพทางด้านวิศวกรรมพลังงาน นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ

ปรับปรุงข้อมูล : 14/8/2562 14:01:15     ที่มา : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 316

กลุ่มข่าวสาร :


กำหนดการอบรม 1 วัน

วันที่ จันทร์ ที่ 30 สิงหาคม 2562

08.00.-08.45 . นักเรียนและบุคลากรลงทะเบียน
08.45 .-08.50 .    

รักษาการ รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์ และคณบดีวิทยาลัยวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎีกล่าวรายงาน

08.50 .-09.00 . ประธานกล่าวเปิดการอบรม ดร.วีรพล ทองมา รักษาการอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
09.00 .-10.30 .

วิทยากรอบรม ดร.ธเนศ วีระศิรินายกสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

เรื่อง พรบ. วิศวกร กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพ

10.30 .-10.45 . พักรับประทานอาหารว่าง
10.45 .-12.00 . มาตรฐานวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล
12:00 . -13:00 .   พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 .-15.00 .   

แนะนำแนวทางเพื่อขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ระดับภาคีวิศวกรพิเศษ 

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล (ด้านการจัดการพลังงาน)

-หลักเกณฑ์ การยื่นเอกสาร  

-หลักเกณฑ์ การพิจารณาผลงาน

-การเตรียมตัวเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์

15.00 .-15.20 .   พักรับประทานอาหารว่าง
15.20 .-16.30 .  ถาม-ตอบ ประเด็นข้อสงสัยจากนักศึกษาและบุคลากร
16.30 ปิดการฝึกอบรม

 
ดาว์นโหลดเอกสารการอบรม

ข่าวล่าสุด