รดน้ำดำหัวผู้บริหารและผู้อาวุโส ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน

ปรับปรุงข้อมูล : 3/7/2562 10:02:47     ที่มา : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 137

กลุ่มข่าวสาร :

การรดน้ำดำหัว เป็นประเพณีสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ดังนั้นวิทยาลัยจึงได้ให้มีการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัว เป็นกิจกรรมในการดำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเน้นการประยุกต์ให้รู้จักเข้าใจ และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้วิทยาลัยฯ ยังได้จัดกิจกรรมในการสร้างและร่วมกันสืบสานศิลปวัฒนธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษาในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งจะทําให้เกิดขวัญและกำลังใจ สร้างบรรยากาศของความเอื้ออาทรระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน อีกทั้งยังสร้างให้เกิดการสืบทอดและรักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามอีกด้วย

ข่าวล่าสุด