หลักสูตร ปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) (2ปี)

ปรับปรุงข้อมูล : 2/5/2562 10:21:02     ที่มา : วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1598

กลุ่มข่าวสาร :

วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เปิดหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) (2ปี)

รับสมัครในระดับ ปวส. ในวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม (ช่างยนต์ ช่างกลโรงงาน ช่างเชื่อม ช่างไฟฟ้า ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างแมคคาร์ทรอ นิกส์ ช่างสถาปัตยกรรมและก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง)

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร. นิกราน หอมดวง เบอร์โทรศัพท์ 086-306-0064

วิดีโอแนะนำวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วิดีโอบรรยากาศนักศึกษารุ่นที่ 1 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมพลังงานทดแทน 

มคอ 2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) 2 ปี

รายวิชาที่ได้เรียนในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการอนุรักษ์พลังงาน (ต่อเนื่อง) (2ปี)

ข่าวล่าสุด